Rules

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

„PoisyGirls”

§ 1

Postanowienia ogólne

Przedmiotowy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze strony internetowej „PoisyGirls” oraz rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, oferowanych w ramach funkcjonalności strony internetowej.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Stronę internetową. Strona internetowa administrowana jest przez Usługodawcę.
 2. Cena – cena Pakietu oferowana w ramach Cennika.
 3. Cennik – aktualny na dzień zawarcia Umowy cennik usług, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu lub zamieszczony dodatkowo przez Usługodawcę w ramach Strony internetowej.
 4. Dane osobowe – podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji dane osobowe Użytkownika, konieczne do realizacji Usług.
 5. Gość – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie posiada statusu Użytkownika, korzystająca z Sekcji bezpłatnej udostępnionej przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Strony internetowej.
 6. Konto użytkownika – przestrzeń udostępniona Użytkownikowi w ramach Strony internetowej na potrzeby Rejestracji oraz świadczenia Usług, w tym możliwości uzyskania dostępu do Sekcji płatnej.
 7. Okres Ważności Pakietu – ustalony odrębnie dla każdego Pakietu okres, w którym Użytkownik po uiszczeniu Opłaty uprawniony jest do korzystania z Sekcji płatnej Strony internetowej.
 8. Opłata – należna Usługodawcy do Użytkownika opłata za korzystanie z Sekcji płatnej, ustalona według Cennika.
 9. Pakiet – określone w Regulaminie uprawnienia Użytkownika związane z dostępem do cyfrowych materiałów udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Sekcji płatnej. Pakiet obowiązuje przez Okres Ważności Pakietu.
 10. Polityka prywatności – dokument określający zakres danych osobowych Użytkownika wykorzystywanych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usług, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu lub zamieszczony dodatkowo przez Usługodawcę w ramach Strony internetowej.
 11. Strona internetowa – strona internetowa udostępniona pod adresem www.poisygirls.com, umożliwiająca Użytkownikowi oraz osobie posiadającej status Gościa dostęp i korzystanie na zasadach określonych w Regulaminie z cyfrowych treści lub materiałów udostępnionych przez Usługodawcę. Tematyką Strony internetowej jest cosplay oraz fantasy.
 12. Rejestracja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do założenia Konta użytkownika. Dokonanie Rejestracji konieczne jest do zawarcia Umowy.
 13. Sekcja bezpłatna – treści lub materiały cyfrowe oferowane przez Usługodawcę w ramach Strony internetowej, do których dostęp nie wymaga uprzedniego wniesienia określonej opłaty. Sekcja bezpłatna obejmuje pięć wybranych przez Usługodawcę zdjęć w ramach każdego setu.
 14. Sekcja płatna – treści lub materiały cyfrowe oferowane przez Usługodawcę w ramach Strony internetowej, do których dostęp uzależniony jest od uprzedniego dokonania Rejestracji, zawarcia Umowy oraz wniesienia Opłaty.
 15. Serwis rozliczeniowy – wskazany przez Usługodawcę serwis płatności on-line, umożliwiający dokonanie płatności za wybrany przez Użytkownika w ramach zawartej Umowy Pakiet. Dokonanie płatności odbywa się na zasadach określonych przez Serwis rozliczeniowy.
 16. Umowa – umowa na świadczenie usług na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 z późn. zm.), zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Usługa – określona w Regulaminie odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w ramach Strony internetowej.

Usługodawca – Joanna Mucha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AlterFoto, os. Złotego Wieku 43/5, 31-618 Kraków, NIP: 6282228905, REGON: 365985585, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która posiada Konto użytkownika.

§ 3

Ogólne zasady korzystania ze Strony internetowej

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej jest płatne, z wyłączeniem treści bezpłatnych udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Sekcji bezpłatnej.
 2. Korzystanie z treści lub materiałów cyfrowych w ramach Sekcji płatnej uzależnione jest od dokonania Rejestracji, zawarcia Umowy oraz uiszczenia Opłaty.
 3. Korzystanie z treści lub materiałów cyfrowych w ramach Sekcji płatnej jest dobrowolne.
 4. Dostęp do Strony internetowej możliwy jest dla każdego użytkownika Internetu w ramach statusu Gościa lub Użytkownika, przy czym status Gościa i Użytkownika może nabyć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o akceptacji treści Regulaminu oraz oświadczenie o spełnieniu pozostałych warunków koniecznych dla nabycia statusu Gościa lub Użytkownika, w tym oświadczenia o uzyskaniu pełnoletniości.
 5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 wymagane jest każdorazowo po uruchomieniu strony głównej Strony internetowej poprzez wypełnienie formularza generowanego automatycznie przez Stronę Internetową. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w treści formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwości zapamiętania treści uzupełnionej przez Gościa lub Użytkownika. W takim przypadku ponowne składanie oświadczenia przez Gościa lub Użytkownika nie będzie wymagane.
 6. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu oraz odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 skutkuje uniemożliwieniem dostępu do Strony internetowej.
 7. Do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest posiadanie przez Gościa lub Użytkownika urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie stron internetowych. Dodatkowo, do świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności nabycia statusu Użytkownika niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki pocztowej e-mail.

§ 4

Nabycie statusu Użytkownika

 1. Status Użytkownika uzyskuje się z chwilą dokonania Rejestracji na Stronie internetowej.
 2. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem Strony internetowej, poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do założenia Konta użytkownika.
 3. Dokonanie Rejestracji, o której mowa w ust. 1 wymaga uzupełnienia wskazanych przez Usługodawcę jako „obowiązkowe” pól formularza rejestracji wygenerowanego przez Stronę internetową, w tym:
 1. podania loginu,
 2. podania adresu e-mail, na który przesłana zostanie informacja o zakończeniu procesu Rejestracji i aktywacji Konta użytkownika,
 3. podania unikatowego hasła umożliwiającego Użytkownikowi logowanie do Konta użytkownika.
 1. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji Regulaminu oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu realizacji Usług. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika określone zostały w Polityce Prywatności.
 2. Po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Usługodawcy wymaganych informacji, o których mowa w ust. 3 Usługodawca prześle na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o zakończeniu procesu Rejestracji oraz aktywacji Konta użytkownika. Aktywacja Konta użytkownika nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili wprowadzenia danych do systemu Usługodawcy.

§ 5

Dostęp do Sekcji płatnej

 1. Usługodawca świadczy Usługę dostępu do Sekcji płatnej na zasadach określonych w Regulaminie, na indywidualne żądanie Użytkownika.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług, w tym uzyskania przez Użytkownika dostępu do Sekcji płatnej Strony internetowej jest zawarcie Umowy oraz uiszczenie Opłaty za wybrany przez Użytkownika Pakiet.
 3. Umowa zawarta zostaje z chwilą złożenia przez Użytkownika zamówienia na dany Pakiet.
 4. Dokonanie złożenie zamówienia przez Użytkownika możliwe jest za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji udostępnionej w ramach Strony internetowej, dostępnej dla Użytkownika od chwili aktywacji Konta użytkownika.
 5. Przed zawarciem Umowy Użytkownik informowany jest o odpłatności Usługi oraz zobowiązaniu do uiszczenia Opłaty.
 6. Użytkownik w celu złożenia zamówienia na dany Pakiet dokonuje wyboru:
 1. rodzaju Pakietu,
 2. sposobu dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu rozliczeniowego.
 1. Opłata pobierana jest z góry, po złożeniu przez Użytkownika zamówienia.
 2. Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za dany Pakiet, Użytkownik traci możliwość zmiany Pakietu na inny.
 3. W ramach Strony internetowej Użytkownik może nabyć jeden z następujących Pakietów:
 1. Pakiet miesięczny – uprawniający do korzystania z Sekcji płatnej przez okres 30 dni;
 2. Pakiet kwartalny – uprawniający do korzystania z Sekcji płatnej przez okres 90 dni;
 3. Pakiet półroczny – uprawniający do korzystania z Sekcji płatnej przez okres 180 dni.
 1. Aktywacja dostępu do Sekcji płatnej Strony internetowej dokonywana jest przez Usługodawcę w terminie 24 godzin od chwili uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za wybrany Pakiet.
 2. Bieg Okresu Ważności Pakietu liczony jest od chwili dokonania aktywacji dostępu do Sekcji płatnej.
 3. Po upływie Okresu Ważności Pakietu dostęp do Sekcji płatnej Użytkownika zostaje zamknięty, chyba że Użytkownik dokona zakupu nowego Pakietu i uiści na rzecz Usługodawcy odpowiednią Opłatę.

§ 6

Prawa autorskie

 1. Treści i materiały cyfrowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Strony internetowej stanowią własność Usługodawcy. Powyższe dotyczy zarówno treści i materiałów udostępnionych w Sekcji płatnej, w Sekcji bezpłatnej, jak również szaty graficznej Strony internetowej.
 2. W przypadku udostępniania przez Usługodawcę treści i materiałów, do których Usługodawca nie posiada autorskich praw majątkowych, informacje w tym zakresie podane zostaną na okładce danego seta, zawierającego wskazane wyżej treści i materiały cyfrowe.
 3. Treści i materiały cyfrowe, o których mowa w ust. 1 wypełniają definicję „utworu”, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U.2016.666 z późn. zm.).
 4. Z chwilą uzyskania statusu Gościa przez danego użytkownika Internetu Usługodawca udziela powyższemu podmiotowi licencji na korzystanie z treści i materiałów cyfrowych udostępnionych w ramach Sekcji bezpłatnej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapoznania się z nimi przez Gościa.   
 5. Z chwilą dokonania aktywacji dostępu do Sekcji płatnej Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z treści i materiałów cyfrowych udostępnionych w ramach Sekcji płatnej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapoznania się przez Użytkownika z ich treścią i zgodnie z warunkami nabytego Pakietu.
 6. Niedopuszczalne jest:
 1. korzystanie przez Użytkownika z materiałów i treści w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
 2. kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Użytkownika materiałów i treści udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Strony internetowej, w tym umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych oraz wprowadzanie do obrotu wytworzonych w powyższy sposób egzemplarzy,
 3. udostępnianie przez Użytkownika osobom trzecim materiałów i treści cyfrowych Usługodawcy w sposób inny niż wskazany w ust. 5 lit a) i b), tak w całości, jak i w części,
 4. rozpowszechnianie opracowań materiałów i treści cyfrowych,
 1. udzielanie sublicencji do materiałów i treści cyfrowych udostępnionych w ramach Sekcji płatnej.

§ 7

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania oferowanych Pakietów, zmiany oferowanych Pakietów oraz wprowadzania nowych produktów płatnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania treści lub materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach Płatnej sekcji. W razie podjęcia decyzji o wycofaniu treści lub materiałów, o którym mowa w zdaniu pierwszym Użytkownik, który uiścił Opłatę za Pakiet, w ramach którego nastąpiło wycofanie treści lub materiałów, może rozwiązać Umowę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych dotyczących produktów znajdujących się w ofercie Usługodawcy, na zasadach określonych każdorazowo przez Usługodawcę.
 4. Aktualizacja cen Pakietów nie wymaga zmiany Regulaminu.
 5. Zaktualizowana cena Pakietu obowiązuje w stosunku do zamówień składanych przez Użytkownika po dokonaniu aktualizacji.

§ 8

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Usługodawcy należnej Opłaty z tytułu zamówienia danego Pakietu.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w procesie Rejestracji. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może spowodować uniemożliwienie prawidłowego ukończenia rejestracji Konta użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od podejmowania działań mogących zakłócić działanie Strony internetowej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od podejmowania działań mogących wpłynąć na funkcjonalność Strony internetowej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania hasła dostępu do Konta użytkownika osobom trzecim.
 8. Użytkownik może w każdym czasie złożyć Usługodawcy wniosek o zamknięcie Konta użytkownika. Zamknięcie Konta użytkownika zostanie dokonane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wniosku o dokonanie zamknięcia Konta użytkownika.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

§ 9

Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej oraz aktualizowania zawartych w jej ramach treści i materiałów cyfrowych.
 2. Aktualizacja następować będzie cztery razy w miesiącu, we wtorki o godz. 20:00 czasu polskiego, poprzez umieszczenie na Stronie internetowej danego Setu. Set obejmować będzie od 40 do 50 zdjęć.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cech użytkowych oraz możliwości Strony internetowej bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników.
 4. Administrator dokonuje okresowych przerw technicznych, mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1-3.
 5. Administrator może umieszczać na Stronie internetowej odnośniki do stron internetowych osób trzecich oraz usług oferowanych przez reklamodawców, które nie stanowią własności Usługodawcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wskazanych stron internetowych oraz usługi świadczone przez reklamodawców.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika wynikających z korzystania ze Strony internetowej lub braku takiej możliwości, w szczególności w przypadku utraty danych Użytkownika.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę płatności i bezpieczeństwo transakcji. Wszelkie szczegóły dotyczące obsługi płatności umieszczone są na stronie internetowej danego Serwisu płatności.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Informacja w przedmiocie dokonania przez Usługodawcę zmian treści Regulaminu zamieszczona zostanie na Stronie internetowej oraz przesłana do Użytkowników na wskazany w procesie Rejestracji adres e-mail.
 3. W razie stwierdzenia, iż którekolwiek postanowienie Regulaminu dotknięte jest w całości lub części sankcją nieważności, Usługodawca dokona stosownych zmian treści Regulaminu. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania Regulaminu oraz związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy wersją polską Regulaminu i innymi wersjami językowymi Regulaminu, pierwszeństwo ma wersja polska.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2016 roku.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności,
 2. Cennik.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strony internetowej „PoisyGirls”

Join
the Fantasy

Click now to join PoisyGirls and always be up to date!

Click to join

30 days

Click to join

90 days

Click to join

180 days

Top
error: Content is protected !!