Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Do przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.).
 2. Pod podjęciem danych osobowych rozumie się dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 4. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, by przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, to jest nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z Użytkownikiem.
 6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane Użytkownika, niezbędne do świadczenia Usług:
 1. nazwisko i imiona Użytkownika,
 2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. adres zameldowania na pobyt stały,
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż podany w pkt 3,
 5. adresy elektroniczne Użytkownika.
 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 6;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Za uprzednią dobrowolną zgodą Użytkownika Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 11.
 4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w ust. 6 i 7, które są:
 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Użytkownika;
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w ust. 12;
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiadomienia Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 12.
 3. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgody w zakresie przesyłania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej mogą być mogą być w każdej chwili odwołane.  Korespondencję w powyższym zakresie należy kierować na adres: contact@poisygirls.com
 4. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Jeżeli jest to technicznie wykonalne Usługodawca umożliwi Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.
 6. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą dokonywane na zasadach określonych przez Usługodawcę dla zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Strony internetowej „PoisyGirls”

Join
the Fantasy

Click now to join PoisyGirls and always be up to date!

Click to join

30 days

Click to join

90 days

Click to join

180 days

Top
error: Content is protected !!